Any Kinds of Construction and Remodeling Services

20 days ago Burbank, Countries/Regions Ad Views:147 Ad ID:1279

Additional Details

  • NameArmen
  • Email

Description

Կատարում ենք ԲՈԼՈՐ տեսակի վերանորոգման եվ շինարարական աշխատանքներ:  (բացառությամբ էլեկտրականության հետ կապված աշխատանքներ): Գինը մատչելի: Բարձր որակը երաշխավորում ենք: Աշխատում ենք արագ, աշխատանքը ավարտում ենք խոստացված ժամկետներում: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրվում է զանգահարել Արմենին՝  818-747-7100:


We carry out ALL types of repairs and construction works. (except for electrical work). Price is affordable. We guarantee high quality. We work fast, and finish the work on time. For more information, please call Armen at 818-747-7100.

Location

1279

Contact Advertiser